Politika privatnosti

Preambula

S ciljem usklađenja svojeg poslovanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća, od 27. travnja 2016.g., o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) Salon „Nova forma“ (Infinitus media d.o.o.), kao društvo koje beziznimno, pravodobno i potpuno provodi pravnu regulativu u svim područjima poslovanja, a osobito u onim koji se izravno odnose na interese i zadovoljstvo klijenata, donosi i objavljuje ovu Politiku privatnosti.

Svrha dokumenta

Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka zahtijeva uvođenje Politike privatnosti koja ima za cilj upoznati klijentice s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u Salonu „Nova forma“ (Infinitus media d.o.o.), kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju.

Stoga ova Politika privatnosti osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućuje klijenticama da se upoznaju s pravima vezanim uz obradu podataka.

Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke nećemo ni u kojem slučaju proslijediti trećim osobama, osim u slučajevima predviđenim zakonskim odredbama. Vaši podaci će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) sukladno svrsi i pozitivnim propisima.

Osobne podatke salon „Nova forma“ (Infinitus media d.o.o.) će koristiti isključivo u obavljanju svoje djelatnosti, kao i u ostvarivanje Vaših prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), te u svrhu davanja odgovora na upite i eventualne prigovore. Osobni podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi Vam moglo prouzročiti znatnu štetu, Salon „Nova forma“ (Infinitus media d.o.o.) će Vas o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničile ili ublažile štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

Transparentnost

Ako Salon „Nova forma“ (Infinitus media d.o.o.) odluči mijenjati ovu Politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih.

U Zagrebu dana 15.05.2022.